Facebook - Súťaž

Pravidlá súťaže na Facebook Salon Kambria

 

„Súťaž“

 

Tieto pravidlá upravujú podmienky účasti na súťaži (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

Článok 1

 

Usporiadateľ Súťaže

 

Obchodné meno: Deklik s.r.o. Sídlo: Južná trieda 2881/4B, Košice 041 01, Slovenská republika IČO: 55784861, (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“)

 

Článok 2

 

Miesto a čas konania Súťaže

 

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/salon.kambria v období od 08:00 hod. 19. 02. 2024 – 29. 2. 2024 do 18:00 hod.

 

Článok 3

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

 

3.1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom aj doručovacou adresou na území SR pri splnení všetkých podmienok účasti v súťaži stanovených týmito pravidlami (ďalej len „Súťažiaci“). Z účasti v tejto súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa aj všetky ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto súťaže a ďalej osoby týmto osobám blízke v zmysle definície § 116 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je takouto osobou, nemá právny nárok na výhru v tejto súťaži a výhra zostáva v dispozícii usporiadateľa súťaže. 3.2. Účastník súťaže musí byť používateľom sociálnej siete Facebook a musí na ňom mať založený osobný profil pod svojim skutočným menom a priezviskom alebo pod prezývkou. 3.3. Účastník sa zapojí do súťaže a stane sa Súťažiacim tým, že je sledujúcim stránky https://www.facebook.com/salon.kambria a pridá komentár so správnou odpoveďou na súťažnú otázku priamo pod príspevok a zdieľa príspevok 3.4. Účastníci súťaže svojim vstupom (zapojením sa v zmysle bodu 3.3) do Súťaže súhlasia so všetkými podmienkami Súťaže. 3.5. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti v Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktorý aj napriek správnej odpovedi na uvedenú súťažnú otázku a splneniu všetkých podmienok Súťaže, komentuje ďalej hanlivo, urážlivo alebo iným spôsobom nevhodne alebo priečiaco sa dobrým mravom alebo zákonu pod súťažným príspevkom.

 

Článok 4

 

Výhra v Súťaži

 

4.1. Výherca v Súťaži získa kozmetické ošetrenie – Pro Skin 30. 4.3. Výhernú cenu do Súťaže venoval Organizátor (Usporiadateľ) Súťaže. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

Článok 5

 

Vyhodnotenie a oznámenie o výhre

 

5.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný zo všetkých Súťažiacich, ktorí pridali komentár so správnou odpoveďou a ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Po ukončení Súťaže dňa 29. 2. 2024 bude vyžrebovaný 1 výherca. 5.2. Meno výhercu zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín po ukončení Súťaže formou súkromnej správy (cez Messenger). V prípade, že Výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, Organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové žrebovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

 

Článok 6

 

Odovzdanie výhry

 

6.1. Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní Výhercu požadovať od Výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdanie a doručenie výhry. 6.2. Poskytnutie týchto údajov Výhercom je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje Výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje Výhercu budú Organizátorom spracovávané po dobu 1 roka od ukončenia Súťaže. 6.3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje Výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) zverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 

Článok 7

 

Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

 

7.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti v Súťaži. 7.2. Usporiadateľ vylúči Súťažiaceho, ktorý: • svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy alebo pravidlá (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie); • zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; • zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; • pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami; • Usporiadateľ vylúči účastníka Súťaže, ktorého správanie či profil Facebooku vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook); 7.3. Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradenie Súťažiaceho je konečné. Pokiaľ Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov potom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú čiastku rovnajúcu sa hodnote Výhry.

 

Článok 8

 

Dôležité podmienky Súťaže

 

8.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 8.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. 8.3. Prípadné námietky k priebehu Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 8.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zaslaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanú prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

 

Článok 9

 

Ochrana osobných údajov

 

9.1. Účasťou v Súťaži účastníci berú na vedomie a výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ bude zhromažďovať a spracovávať vo svojej databáze osobné údaje Súťažiacich, za účelom plnenia podmienok účasti Súťažiaceho v Súťaži, vyhlásenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry Súťažiacemu. Súťažiaci v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v Súťaži poskytuje osobné údaje Organizátorovi. Organizátor spracúva osobné údaje Súťažiacich v nevyhnutnom rozsahu na: a) zaevidovanie účasti Súťažiaceho v Súťaži, b) vyhodnotenie a spracovanie vyhodnotenia výsledkov Súťaže a splnenia podmienok Súťaže, c) identifikovanie Výhercu, d) odovzdanie výhry Výhercovi. e) zverejnenie mena, priezviska, mesta bydliska, príspevku a prípadne aj audio či iného audiovizuálneho záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na webe ww.kambria.sk na https://www.facebook.com/salon.kambria v rámci vyhlásenia výsledkov Súťaže f) na ďalšie marketingové alebo obchodné účely. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka, pod ktorou sa účastník Súťaže prihlási do Súťaže, a v prípade výhry aj adresu trvalého pobytu, email, telefónne číslo. Organizátor spracúva osobné údaje Súťažiacich na základe právneho základu v zmysle čl. 6 písmena a) a b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) a b) ZoOOÚ, teda spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Plnením zmluvy je riadne splnenie podmienok súťaže v zmysle Podmienok súťaže (od zapojenia sa Súťažiaceho do súťaže do jej vyhodnotenia a za účelom zaslania výhry prostredníctvom doručovateľa poštových služieb alebo elektronických prostriedkov). V prípade spracúvania osobných údajov na účel plnenia zmluvy je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie Organizátorom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, Organizátor by nebol schopný plniť zmluvu). V prípade spracúvania osobných údajov na účel zverejnenia mena, priezviska, mesta bydliska, príspevku a prípadne aj audio či iného audiovizuálneho záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na webe www.kambria.sk na https://www.facebook.com/salon.kambria v rámci vyhlásenia výsledkov Súťaže či na ďalšie marketingové alebo obchodné účely je potrebný súhlas Súťažiaceho. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a súhlas na spracovanie osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomne alebo emailom na emailovú adresu info@deklik.sk . Získané osobné údaje nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou subjektov, ktoré sa budú na zabezpečovaní Súťaže podieľať. Zapojením sa do Súťaže v zmysel bodu 3.3 (vložením komentára so správnou odpoveďou pod súťažný príspevok a ďalšich podnienok účasti) vyjadruje účastník súťaže (i) súhlas podľa čl. 7 GDPR so spracovaním osobných údajov za účelom bezodplatného zverejnenia svojho mena, priezviska, mesta bydliska, príspevku a prípadne aj audio či iného audiovizuálneho záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na webe www.kambria.sk na https://www.facebook.com/salon.kambria v prípade, že sa stane Výhercom v rámci vyhlásenia výsledkov Súťaže a (ii) na ďalšie marketingové alebo obchodné účely, a to po dobu 1 roka od ukončenia Súťaže, pričom tento súhlas podľa tohto odseku je súhlasom v zmysle čl. 7 GDPR, a tiež súhlasom v súlade so zákonmi č. 147/2001 Z. z. o reklame, č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 9.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. 9.3. Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa – info@deklik.sk V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované. Súhlas so spracovaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované. Súhlas so spracovaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.

 

Článok 10

 

Záverečné ustanovenia

 

10.1. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook také záväzky ani nevznikajú. 10.2. Organizátor Súťaže prehlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiadny vzťah. 10.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel Súťaže po jej vyhlásení.

V Košice, dňa 18. 2. 2024

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.