Všeobecné obchodné podmienky - tovar

Všeobecné obchodné podmienky

I.Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zakona č. 108/2024 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Deklik s.r.o.

IČO: 55784861

so sídlom: Južná trieda 2881/4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh

prevádzka a sklad online obchodu: Salón Kambria, Štefánikova 972/20, Košice – Staré Mesto, 04 001

kontaktné údaje: Deklik s.r.o.

email: info@kambria.sk         

telefón: +421909101266, +421908206347

www.kambria.sk

(ďalej len „obchodník“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi obchodníkom a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „spotrebiteľ“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.kambria.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené v konečnej cene, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a obchodník nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne obchodník s spotrebiteľom inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté spotrebiteľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí spotrebiteľ sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Spotrebiteľ realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode alebo počas svojho nákupu,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si spotrebiteľ vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je spotrebiteľovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle spotrebiteľ Obchodníkovi kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ Údaje uvedené v objednávke sú obchodníkom považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie spotrebiteľa o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle obchodník spotrebiteľovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky obchodníka. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky obchodníkom. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu spotrebiteľa.
 4. V prípade, že niektoré z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže obchodník splniť, zašle spotrebiteľovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením spotrebiteľa o prijatie tejto ponuky Obchodníkovi na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté obchodníkom sú záväzné. Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je spotrebiteľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky obchodníkom. Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email obchodníka uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane obchodníka pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je obchodník povinný dodať spotrebiteľovi tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že spotrebiteľovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Obchodník informuje spotrebiteľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle spotrebiteľovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí spotrebiteľom na emailovú adresu obchodníka.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie spotrebiteľa vykonanej v internetovom obchode môže spotrebiteľ pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže spotrebiteľ vykonávať objednávanie tovaru. Spotrebiteľ môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je spotrebiteľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je spotrebiteľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené spotrebiteľom v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú obchodníkom považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Spotrebiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Obchodník nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Obchodník môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď spotrebiteľ svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď spotrebiteľ poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia obchodníka, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet obchodníka IBAN / SWIFT: SK7883300000002102683112 vo Fio banka
  • bezhotovostne prevodom na účet obchodníka prostredníctvom platobnej brány Besteron.
  • v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí,
 2. Spoločne s kúpnou cenou je spotrebiteľ povinný uhradiť Obchodníkovi náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri osobnom vyzdvihnutí tovaru.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje spotrebiteľ podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet obchodníka.
 6. Obchodník nepožaduje od spotrebiteľa vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je obchodník povinný vystaviť spotrebiteľovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 8. Tovar je spotrebiteľovi doručený:
 • na adresu určenú spotrebiteľom v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú spotrebiteľ určil
 • osobné vyzdvihnutie
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke spotrebiteľa a v potvrdení objednávky obchodníkom. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky spotrebiteľa, nesie spotrebiteľ riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je obchodník podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené spotrebiteľom v objednávke, je spotrebiteľ povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí spotrebiteľ zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Obchodník vystaví spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu spotrebiteľa.
 6. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnu skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal spotrebiteľ povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť, teda ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka, a zároveň ak obchodník včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa obchodník zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný obchodníkom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu obchodníka uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Obchodník potvrdí spotrebiteľovi bezodkladne prijatie formulára.
 3. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Obchodníkovi tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Obchodníkovi. Spotrebiteľ nesie náklady na vrátenie tovaru Obchodníkovi, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu obchodník bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Obchodník vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý obchodník ponúka, vráti obchodník spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je obchodník povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Obchodníkovi odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť spotrebiteľ Obchodníkovi nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je obchodník oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Obchodník bezodkladne informuje spotrebiteľa prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným spotrebiteľom.

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä obchodník zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré obchodník alebo výrobca opísal alebo ktoré spotrebiteľ očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie obchodník uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Povinnosti z chybného plnenia má obchodník minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Spotrebiteľ je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa obchodník zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak spotrebiteľ Obchodníkovi vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže spotrebiteľ chybný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia spotrebiteľovi nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám spotrebiteľ spôsobil.
 4. V prípade výskytu vady môže spotrebiteľ Obchodníkovi predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má spotrebiteľ právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný Obchodníkovi oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu obchodníka je možná len vtedy, žiadal Ak spotrebiteľ opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak spotrebiteľ si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak obchodník preukáže, že spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je obchodník povinný nároku spotrebiteľa vyhovieť.
 7. Spotrebiteľ nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 8. Obchodník je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Obchodník je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 9. Obchodník alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa obchodník s spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle spotrebiteľa (uplatnenie práva z chybného plnenia) Obchodníkovi.
 10. Obchodník písomne informuje spotrebiteľa o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia spotrebiteľovi nenáleží, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže spotrebiteľ u obchodníka uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má spotrebiteľ.

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Spotrebiteľ doručuje Obchodníkovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Obchodník doručuje spotrebiteľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

X.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice , Odbor výkonu dohľadu, ke@soi.sk, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Obchodník je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

XI.

Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi obchodníkom a spotrebiteľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Obchodník nie je vo vzťahu ku spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam obchodníka, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí Obchodníkovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu obchodníka.
 4. Obchodník nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Spotrebiteľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná obchodníkom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže obchodník meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy – dostupný na stiahnutie v dolnej časti webovej stránky www.kambria.sk, sekcia “Na stiahnutie”

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25.06.2024

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.